Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, podanych w procesie rejestracji na Wydarzenie, jest Organizator Wydarzenia, do którego prowadzona jest rejestracja w niniejszym serwisie internetowym, zlokalizowanym pod adresem: https://zapisyonline.pl/, zwanym dalej: „Serwisem” .
 2. Organizator, na podstawie odrębnej umowy, powierza Fundacji ProTempo z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-294) przy ul.  Kwatera Główna 46 E lok. 27, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod nr KRS: 0000786119; NIP: 1132998728; REGON: 383447862, zwanej dalej: „ Fundacją ProTempo”, przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników w procesie rejestracji na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Fundacja ProTempo nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora danego Wydarzenia.
 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Fundację ProTempo w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja ProTempo przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:
 1. zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem RODO” – do czasu cofnięcia zgody,
 2. realizacja umowy zawartej w wyniku akceptacji Regulaminu, w tym potrzeba kontaktu w sprawie zgłoszenia Uczestnika i udziału przez Uczestnika w Wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO) – po zakończeniu Wydarzenia dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 3. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych,
 4. prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO), np. komunikacja w celu realizacji umowy z inną osobą niż Uczestnik np. kancelariami finansowymi, prawnymi, podmiotami informatycznymi, do czasu zakończenia współpracy lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wizerunku w związku z celem, jakim jest wykonanie umowy w wyniku zaakceptowania Regulaminu, jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania uczestnictwa w Wydarzeniu. W pozostałych celach, tj. przesyłania informacji o ofertach oraz marketingowych w przypadku przesyłania ich drogą elektroniczną – podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
 3. Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Fundację ProTempo, bądź też podmioty z którymi Fundacja ProTempo zawarła umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych. 
 4. Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji Wydarzenia, a jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę, także sponsorom, których aktualna lista dostępna jest na stronie Organizatora.
 5. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Fundacja ProTempo może również udostępnić część danych osobowych Uczestnika osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Uczestnika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.
 6. Fundacja ProTempo może również udostępnić zgromadzone dane osobowe  Uczestnika na życzenie lub za zgodą Uczestnika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.
 7. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem z listy Uczestników Wydarzenia.
 8. Uczestnik ma prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych ( art. 15 rozporządzenia RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 rozporządzenia RODO)
 3. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 rozporządzenia RODO)
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 rozporządzenia RODO)
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 rozporządzenia RODO)
 6. przenoszenia danych osobowych (art. 20 roporządzenia RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru. Uprawnienia te Uczestnik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową do Organizatora lub Fundacji ProTempo na adres biuro@zapisyonline.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem biuro@zapisyonline.pl.