Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych podanych w procesie rejestracji jest Organizator Wydarzenia do którego prowadzona jest rejestracja. Organizator upoważnia ProTempo do przechowywania, przetwarzania i udostępniania w Systemie ZapisyOnline danych osobowych podanych przez Zawodników w procesie rejestracji.
  2. Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Uczestników Wydarzeń, są Organizatorzy Wydarzeń. ProTempo nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez Organizatora danego Wydarzenia.
  3. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Dane osobowe Zawodników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez ProTempo, bądź też podmioty z którymi ProTempo zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.  
  5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Zawodnik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową do Organizatora lub ProTempo na adres biuro@zapisyonline.pl

  6. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, ProTempo może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Zawodnika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

  7. ProTempo może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Zawodnika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.