Western Tatras MISSION POSSIBLE

Data
19.09.2020
Godzina
06:00
Miejscowość
Kościelisko
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
esja.team@gmail.com
508105775
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
Western Tatras Mission Pssible
Zapisy zakończone
21 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Karpielówka 22
34-511 Kościelisko
Kościelisko

O zawodach

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski, rekreacyjny, amatorski, integracyjny - bez elementu rywalizacji na czas. Naszym celem jest promocja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia dzięki Nordic Walking. Celem naszych imprez jest także promocja wyjątkowo pięknych, polskich rejonów turystycznych i szeroko rozumianej turystyki aktywnej.

TERMIN: 19 września 2020 r,

START: godz. 6:00 – limit czasu 12 godzin

TRASA: – 21,195 km /Tatrzański Park Narodowy – możliwe błoto, śnieg, mgła, deszcz

NAWIERZCHNIA: szutrowo, kamienista, ubity piach

ORGANIZATOR: ESJA Gdańsk,  ul. K.K. Baczyńskiego 7A, 80-410 Gdańsk

KONTAKT: esja.team@gmail.com lub https://www.facebook.com/NW.MissionPossible

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W „Western Tatras MISSION POSSIBLE” Nordic Walking, każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność, udział jest otwarty i dobrowolny.

2. Każdy Uczestnik musi przed startem zostać zweryfikowany. 

3. Podczas weryfikacji Uczestnik musi mieć zakryte usta oraz nos, posiadać dokument potwierdzający tożsamość 

4. Podczas weryfikacji Uczestnik stwierdzi własnoręcznym podpisem brak przeciwwskazań do udziału w WESTERN TATRAS MISSION POSSIBLE, tym samym akceptując zgodę na oświadczenie o udziale w WESTERN TATRAS MISSION POSSIBLE na własną odpowiedzialność. 
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny. UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości,  że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,  a także szkód i strat o charakterze majątkowym

5. Każdy Uczestnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć  prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych  z uczestnictwem w WESTERN TATRAS MISSION POSSIBLE. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy, zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach 
i miejscach niebezpiecznych na trasie.

6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu osoby będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

UBEZPIECZENIE NNW:

Każdy z Uczestników powinien OBOWIĄZKOWO posiadać swoje indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Rajdzie. 

LIMIT UCZESTNIKÓW:

- 50 osób (z czego 10 pozostaje do dyspozycji Organizatora)
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

OPŁATA:

Aby dopełnić formalności, prosimy o wpłatę kwoty 150 zł na nr konta 
Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni, ul. K.K. Baczyńskiego 7A, 80-410 Gdańsk

MBank 90 1140 2004 0000 3102 7837 5890
do dnia 8/08/2020 r. 
z dopiskiem: Imię Nazwisko, e-mail,  westTATRAS2020 
przykład : Jan Kowalski,  jak.kowalski@onet.pl, westTATRAS2020 

Osoby, które nie opłacą w/w kwoty w terminie nie biorą udziału w półmaratonie, a na ich miejsce uczestnikami zostają osoby z listy rezerwowej.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,  przelewu bankowego z winy poczty lub banku

 

ŚWIADCZENIA:

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- posiłek dwudaniowy
- pamiątkowy certyfikat
- zabezpieczenie na trasie imprezy
- oryginalny techniczny komin/czapkę WESTERN TATRAS MISSION POSSIBLE
- pamiątkowy medal

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.
 

REZYGNACJA:

do 30 dni przed imprezą zwracamy wpisowe pomniejszone o 20 zł opłaty manipulacyjnej 

poniżej 30 dni do imprezy opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły Rajdu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- wszyscy uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt (kije),

- uczestnicy będą podzieleni ze względów bezpieczeństwa na 3 grupy,

- Uczestnicy mogą zrezygnować w dowolnym momencie z dalszego udziału, na własną rękę opuścić trasę i udać się bezpiecznie do mety PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU ORGANIZATORA pod nr telefonu: +48 508 105 775,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu NW wynikające z winy uczestników,
– uczestnicy WESTERN TATRAS MISSION POSSIBLE wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z imprezy w zamieszczonych na stronach Organizatora i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Rajdu NW.

 

Informacja o możliwości skorzystania z NOCLEGU oraz menu na ceremonii zakończenia będzie podana pod koniec lipca 2020

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

- wygodny plecak 
- UBIÓR: dostosowany do warunków pogodowych.  Obowiązkowo kurtkę typu wiatrówka-przeciwdeszczowa (!!!), czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki.
- wygodne obuwie (!!!)
- batony & żele energetyczne / czekolada
- woda / IZO min 1,5 l
- Kubek wielorazowy, kanapki
- powerbank
- mini apteczkę , folię NRC, GWIZDEK, plastry na otarcia.
- "buciki" na kije
- stuptuty
- czołówkę 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu i programu wydarzenia.

Organizator będzie informował uczestników na temat wydarzenia poprzez www.facebook.com/NW.MissionPossible

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania imprezy w przypadku bardzo złych warunków pogodowych, sytuacja epidemiologiczna oraz spowodowane nią obostrzenia i zalecenia Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie   z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich  przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie akceptują powyższy regulamin. 

Serdecznie Zapraszamy. 

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość