WOŁOWIEC MISSION POSSIBLE Nordic Walking

Data
18.09.2021
Godzina
05:00
Miejscowość
Kościelisko
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
esja.team@gmail.com
508105775
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
WOŁOWIEC MISSION POSSIBLE Nordic Walking
Zapisy zakończone
28 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Nędzy Kubińca
34-511 Kościelisko

O zawodach

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski, rekreacyjny, amatorski, integracyjny - bez elementu rywalizacji na czas. Naszym celem jest promocja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia dzięki Nordic Walking. Celem naszych imprez jest także promocja
wyjątkowo pięknych, polskich rejonów turystycznych i szeroko rozumianej turystyki aktywnej.
 

TERMIN: 18 września 2021 r.
START: godz. 5:00 – limit czasu 12 godzin
TRASA: – 28 km /Tatrzański Park Narodowy – możliwe błoto, śnieg, mgła, deszcz
NAWIERZCHNIA: szutrowo, kamienista, ubity piach
ORGANIZATOR: ESJA Gdańsk, ul. K.K. Baczyńskiego 7A, 80-410 Gdańsk
KONTAKT: esja.team@gmail.com lub https://www.facebook.com/NW.MissionPossible
 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W „WOŁOWIEC MISSION POSSIBLE” Nordic Walking, każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność, udział jest otwarty i dobrowolny.
2. Każdy Uczestnik musi przed startem zostać zweryfikowany.
3. Podczas weryfikacji Uczestnik musi mieć zakryte usta oraz nos, posiadać dokument potwierdzający tożsamość
4. Podczas weryfikacji Uczestnik stwierdzi własnoręcznym podpisem brak przeciwwskazań do udziału w „WOŁOWIEC MISSION POSSIBLE” Nordic Walking, tym samym akceptując zgodę na oświadczenie o udziale w „WOŁOWIEC MISSION POSSIBLE” Nordic Walking na własną
odpowiedzialność. 
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny. UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym
5. Każdy Uczestnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w „WOŁOWIEC MISSION POSSIBLE” Nordic Walking. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy, zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.
6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu osoby będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków. 

 

UBEZPIECZENIE NNW:

Każdy z Uczestników powinien OBOWIĄZKOWO posiadać swoje indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Rajdzie.
 

LIMIT UCZESTNIKÓW:
- 40 osób (z czego 10 pozostaje do dyspozycji Organizatora)
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.
 

OPŁATA:
Aby dopełnić formalności, prosimy o wpłatę kwoty 150 zł na nr konta
Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni, ul. K.K. Baczyńskiego 7A, 80-410 Gdańsk
MBank 90 1140 2004 0000 3102 7837 5890
do dnia 10/08/2021 r.
z dopiskiem: Imię Nazwisko, e-mail, Wolowiec2021
przykład: Jan Kowalski, jak.kowalski@onet.pl, Wolowiec2021
Osoby, które nie opłacą w/w kwoty w terminie nie biorą udziału w ivencie, a na ich miejsce
uczestnikami zostają osoby z listy rezerwowej.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu
bankowego z winy poczty lub banku
 

ŚWIADCZENIA:
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:
- posiłek dwudaniowy
- pamiątkowy certyfikat
- zabezpieczenie na trasie imprezy
- oryginalny techniczny komin/czapkę Wolowiec2021
- pamiątkowy medal
Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.
REZYGNACJA:
do 30 dni przed imprezą zwracamy wpisowe pomniejszone o 20 zł opłaty manipulacyjnej
poniżej 30 dni do imprezy opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły Rajdu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- wszyscy uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt (kije),
- uczestnicy będą podzieleni ze względów bezpieczeństwa na 3 grupy,
- Uczestnicy mogą zrezygnować w dowolnym momencie z dalszego udziału, na własną rękę
opuścić trasę i udać się bezpiecznie do mety PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU
ORGANIZATORA pod nr telefonu: +48 508 105 775,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu NW
wynikające z winy uczestników,
– uczestnicy „WOŁOWIEC MISSION POSSIBLE” wyrażają zgodę na publikację swojego
wizerunku w relacjach z imprezy w zamieszczonych na stronach Organizatora i
Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Rajdu NW.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
- wygodny plecak

- UBIÓR: dostosowany do warunków pogodowych. Obowiązkowo kurtkę typu wiatrówka-
przeciwdeszczowa (!!!), czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki.

- wygodne obuwie (!!!)
- batony & żele energetyczne / czekolada
- woda / IZO min 1,5 l
- Kubek wielorazowy, kanapki
- powerbank
- mini apteczkę , folię NRC, GWIZDEK, plastry na otarcia.
- "buciki" na kije
- stuptuty
- czołówkę
 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu i programu wydarzenia. Organizator będzie informował uczestników na temat wydarzenia drogą e-mail`ową. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania imprezy w przypadku bardzo złych warunków pogodowych, sytuacja epidemiologiczna oraz
spowodowane nią obostrzenia i zalecenia Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.
Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie akceptują powyższy regulamin.
Serdecznie Zapraszamy.

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość