Bieg Darów Lasu

Data
24.09.2022
Godzina
12:00
Miejscowość
Lwówek Śląski
Kontakt z organizatorem
d.kopec@powiatlwowecki.pl
757822149
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
Bieg Darów Lasu
Zapisy zakończone
10 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
Startujemy do biegu o godz. 12:00 na terenie miasta Lwówek Śląski z parku miejskiego znajdującego się przy ul. Władysława Sikorskiego, ulicami miasta.

O zawodach

Startujemy do biegu o godz. 12:00 na terenie miasta Lwówek Śląski z parku miejskiego znajdującego się przy ul. Władysława Sikorskiego, ulicami miasta do miejscowości Rakowice Wielkie następnie do  Radłówkii z Radłówki do Lwówka  Śl. Meta biegu w parku miejskim. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym w większości drogami asfaltowymi i częściowo po drogach szutrowych. Należy biec po wyznaczonej trasie stosując się do poleceń policji, oraz służb porządkowych organizatora. 

Uczestników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1 godz. 30 minut (90 minut), do godziny 13:30. 

 • Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 • Punkt nawadniania będzie umieszczony w okolicach 3 i 8 km trasy.
 • Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
 • Klasyfikacja Generalna Open kobiet i mężczyzn – miejsca I – III
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

18 – 29 lat                   

30 – 39 lat                   

40 – 49 lat                   

50 -59  lat

60+

Szatnie, toalety oraz prysznice będą znajdowały się w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Lwówku Śl. przy Alei Wojska Polskiego 1 

 

 1. BIURO ZAWODÓW:

Elektronicznie zapisy do biegu będą odbywać się za pośrednictwem serwisu firmy odpowiedzialnej za pomiar czasu,  PROTEMPO -www.zapisyonline.com Zapisy będą otwarte do dnia 20.09.2022 r. 

• Po dniu 20.09.2022 r. zapisy elektroniczne zostaną zamknięte. 

w dniu wydawania pakietów startowych będzie istniała możliwość zapisu, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. 

 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów.
 • Pakiety startowe będą do odebrania w Biurze Zawodów w dniu
 • 24.09.2022 r. w   godz. 8:30 – 10:30
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ,oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). 

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych uczestników sponsorom zawodów.

 

10. UCZESTNICTWO:

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 • Prawo startu mają osoby, które do dnia 24 września 2022 roku ukończą 18 lat.
 • Zaleca się Uczestnikom biegu, przed startem w imprezie, dokonanie kontrolnych badań lekarskich.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności Uczestników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

11. WYSOKOŚĆ STARTOWEGO NA BIEG GŁÓWNY: 

 • w dniu biegu - 30zł
 • przez internetowy formularz zgłoszeniowy  do dnia 20.09.2022 - 30 zł (dla zawodników zapisanych przez formularz internetowy, którzy do w/w  dnia dokonają przelewu na konto.

12.NAGRODY 

 • Po ukończeniu biegu wszyscy uczestnicy otrzymują:
 • pamiątkowy medal na mecie
 • ciepły posiłek
 • Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej OPEN kobiet oraz mężczyzn w biegu głównym otrzymują nagrody finansowe.
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet oraz mężczyzn otrzymają statuetki pamiątkowe.
 • Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji OPEN biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

NAGRODA SPECJALNA DLA NAJSZYBSZEGO LWÓWCZANINA I NAJSZYBSZEJ 

LWÓWCZANKI NIETRENUJĄCYCH W SEKCJI LA 

 

13. FINANSOWANIE 

 • Koszty startu, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegu lub organizacje delegujące.
 • W ramach za start Uczestnik otrzymuje możliwość startu w biegu, medal na mecie , wodę lub Izo tonik na trasie biegu, posiłek po biegu ,  koszt startu jest bezzwrotny.

W ramach udziału w biegu uczestnik otrzymuje: 

 • numer startowy
 • agrafki
 • chip (zwrotny na mecie biegu)
 • kupon na posiłek regeneracyjny po biegu
 • gadżety od sponsorów
 • coś słodkiego
 • broszury reklamowe
 • dodatkowe, w zależności od hojności sponsorów

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość