NORDIC WALKING HELL MISSION POSSIBLE 2022

Data
12.02.2022
Godzina
07:00
Miejscowość
HEL
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
esja.team@gmail.com
508105775
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
NORDIC WALKING HELL MISSION POSSIBLE 2022
Zapisy zakończone
42 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Wiejska 50
84-150 HEL
START obok fontanny NEPTUNA

O zawodach

Szanowni Państwo,  
mamy przyjemność zaprosić Was, na kolejną edycję zimowego maratonu NORDIC WALKING HELL MISSION POSSIBLE 2022. 

 

TERMIN: 12 luty 2022 r.

START: godz. 7:00 – limit czasu 10 godzin, przystanek PKP Hel

META: Władysławowo

DYSTANS: 42,195 km

TRASA: wzdłuż półwyspu helskiego, wytyczona przez Organizatorów

- możliwy śnieg, deszcz, błoto
- nawierzchnia: plaża, las, 10% miejski dukt
- trasa wzdłuż półwyspu helskiego

NAWIERZCHNIA: szutrowa, kamienista, ubity piach, plaża

ORGANIZATOR: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni

KONTAKT: esja.team@gmail.com lub https://www.facebook.com/NW.MissionPossible

 

PROGRAM RAMOWY:
6:40 – zbiórka i weryfikacja Uczestników

6:50 – rozgrzewka

7:00 – start 6. edycji Nordic Walking HELL MISSION POSSIBLE 2022

~14:00 – przerwa regeneracyjna

19.00 – uroczyste zakończenie imprezy

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W maratonie zimowym NORDIC WALKING HELL MISSION POSSIBLE 2022, każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność,  udział jest otwarty i dobrowolny.

2. Każdy Uczestnik przed startem musi zostać zweryfikowany. 

3. Podczas weryfikacji Uczestnik musi mieć zakryte usta oraz nos, posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 

4.Podczas weryfikacji Uczestnik stwierdzi własnoręcznym podpisem brak przeciwwskazań do udziału w maratonie zimowym NORDIC WALKING HELL MISSION POSSIBLE 2022. Tym samym Uczestnik akceptuje zgodę na oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność.  Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny. UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości,  że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,  a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

5. Każdy Uczestnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć  prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych  z uczestnictwem w maratonie zimowym NORDIC WALKING HELL MISSION POSSIBLE 2022.  Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy, zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.

6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu osoby będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

 

UBEZPIECZENIE NNW

Każdy z Uczestników powinien OBOWIĄZKOWO posiadać swoje indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Rajdzie. 

 

LIMIT UCZESTNIKÓW:
- 100 osób (z czego 10 pozostaje do dyspozycji Organizatora)
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

 

OPŁATY:

Aby dopełnić formalności, prosimy o wpłatę kwoty 150 zł na nr konta 
Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni, ul. K.K. Baczyńskiego 7A, 80-410 Gdańsk

MBank 90 1140 2004 0000 3102 7837 5890
do dnia 20/12/2021 r. 
z dopiskiem: Imię Nazwisko, e-mail*,  HELL2022 
przykład : Jan Kowalski,  jak.kowalski@onet.pl, HELL2022

 

*Adres e-mail będzie służył jako jedyny kontakt z Uczestnikami przed rozpoczęciem imprezy, gdzie będą rozsyłane komunikaty organizacyjne.

 

Osoby, które nie opłacą w/w kwoty w terminie nie biorą udziału w imprezie, a na ich miejsce uczestnikami zostają osoby z listy rezerwowej.

 

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,  przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

 

ŚWIADCZENIA:
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia:

- posiłek na trasie

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie na trasie
- oryginalny techniczny komin/czapkę 

- dwudaniowy posiłek po zakończonym marszu z deserem

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.

 

REZYGNACJA:

do 30 dni przed imprezą zwracamy wpisowe pomniejszone o 20 zł opłaty manipulacyjnej 

poniżej 30 dni do szkolenia opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Organizator nie zwraca opłaty osobom, które nie ukończyły trasy, na której będzie badana wydolność organizmu. 

 

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych lub działania siły wyższej. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora impreza będzie przełożona na inny termin. Uczestnicy będą mogli przenieść opłatę na nowy termin lub na kolejną edycję maratonu z cyklu NORDIC WALKING MISSION POSSIBLE.

Będzie istniała również możliwość zwrotu wniesionej opłaty wpisowej, uiszczonej przez Uczestnika, ale pomniejszonej o pakiet startowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w
pomiarze.

2. Uczestnicy mogą zrezygnować w dowolnym momencie z dalszego udziału, na własną rękę opuścić trasę i udać się bezpiecznie do mety PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU ORGANIZATORA pod nr telefonu: +48 508 105 775.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie wynikające z winy uczestników.
4. Uczestnicy maratonu zimowego NORDIC WALKING HELL MISSION POSSIBLE 2022 wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z imprezy w zamieszczonych na stronach Organizatora i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Rajdu NW.

5. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt (kije).

6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

7. Zabrania się wnoszenia na trasę marszu przedmiotów niebezpiecznych dla innych
uczestników, środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz
napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się
posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed,
jak i w trakcie marszu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w imprezie osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo anonimowej weryfikacji osób zaszczepionych ze względu na możliwe obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne.


Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu i programu wydarzenia.

Organizator będzie informował uczestników na temat wydarzenia poprzez www.facebook.com/NW.MissionPossible oraz pocztę e-mail. 

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania imprezy w przypadku bardzo złych warunków pogodowych, sytuacji epidemiologicznej oraz spowodowanych nią obostrzeń i zaleceń Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie   z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich  przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie akceptują powyższy regulamin. 

ESJA Team

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość